Bugun...
SON DAKİKA

Balıkesirli mucitten önemli proje

Ba­lı­ke­sir­li mucit Elekt­ro­nik Mü­hen­di­si Cen­giz Çetin, ‘Çar­pış­ma Ha­ber­ci­si/İlk Yar­dım Me­le­ği’ adını ver­di­ği pro­je­si ile araç ile seyir ha­lin­dey­ken kaza ya­pıl­ma­sı du­ru­mun­da be­lir­le­nen 3 nu­ma­ra­ya konum bil­gi­si­ni mesaj yo­luy­la ulaş­tı­ğı­nı açık­la­dı.
facebook-paylas
 Tarih: 20-05-2019 10:47:51

Balıkesirli mucitten önemli  proje

Daha önce bir­çok icat­ta bu­lu­nan 62 ya­şın­da­ki Elekt­ro­nik Mü­hen­di­si Cen­giz Çetin, yeni ge­liş­tir­di­ği ve ‘Çar­pış­ma Ha­ber­ci­si/İlk Yar­dım Me­le­ği’ adını ver­di­ği pro­je­si­ni ta­nıt­tı. Çetin, proje ile kaza anın­da araç sa­hi­bi­nin daha önce be­lir­le­di­ği 3 nu­ma­ra­ya konum git­ti­ği­ni be­lirt­ti. Çetin ay­rı­ca mü­te­şeb­bis­ler­den de des­tek bek­le­di­ği­ni ifade etti.

 

Üni­ver­si­te­yi Kay­se­ri’de oku­duk­tan sonra Ba­lı­ke­sir’e dön­dü­ğü­nü ve Ba­lı­ke­sir’de elekt­ro­ni­ği tam an­la­mıy­la öğ­ren­mek için TV ve radyo ta­mi­ri dük­ka­nı aç­tı­ğı­nı ak­ta­ran Çetin, be­ra­ber ça­lış­tı­ğı bir usta sa­ye­sin­de ça­lış­ma fonk­si­yon­la­rı­nı öğ­ren­di­ği­ni be­lirt­ti.

 

HAYAL GÜ­CÜ­MÜ KUL­LAN­DIM

 

1990’lı yıl­lar­da elekt­ro­ni­ği tam an­la­mıy­la öğ­ren­di­ği­ni söy­le­yen Çetin, geç­miş dö­nem­ler­de yap­tı­ğı bazı ça­lış­ma­lar hak­kın­da da bil­gi­ler verdi. Çetin; “Sesli adres gön­de­ren sis­tem üze­rin­de pro­je­ler üret­tim. Bu o dö­nem­ler­de Tür­ki­ye için ola­ğa­nüs­tü bir dö­nem­di. Ben bu sis­te­mi kendi hayal gü­cü­mü kul­la­na­rak dev­re­ye sok­tum. Ara­ba­lar için elekt­ro­nik fla­şör sis­te­mi ge­liş­tir­dim” dedi.


TSE’DE GÖ­RE­VE BAŞ­LA­DIM

 

İler­le­yen dö­nem­ler­de Türk Stan­dart­la­rı Ens­ti­tü­sü’nde gö­re­ve baş­la­dı­ğı­nı ak­ta­ran Cen­giz Çetin, o dö­nem­de de ben­zer ça­lış­ma­la­rı­nın devam et­ti­ği­ni söy­le­di ve şöyle ko­nuş­tu: “Akıl­lı kapı zil sis­tem­le­ri­ni ge­liş­tir­dim. Dış ka­pı­yı çal­dı­ğın­da farkı, iç ka­pı­yı çal­dı­ğın­da fark­lı zil ça­lı­yor­du. Bu sa­ye­de ev sa­kin­le­ri hangi ka­pı­nın çal­dı­ğı­nı bi­li­yor­du. Flo­ra­san am­pul­ler üze­rin­de bazı ça­lış­ma­lar yap­tım.”

 

MUT­LAK SU­RET­LE KAZA OL­DU­ĞU AN­LA­MIN­DA­DIR

 

Yeni ge­liş­tir­di­ği ve Çar­pış­ma Ha­ber­ci­si/İlk Yar­dım Me­le­ği adı ver­di­ği pro­je­si hak­kın­da da bilgi veren Çetin; “Ka­za­lar il­gi­mi çek­me­ye baş­la­dı. Oto­ban­da kaza ya­pı­yor­sun kimse dur­mu­yor. Ha­ya­tı­nı kay­be­den bi­ri­si­ni 2 gün sonra bu­lu­yor­lar. Bunu nasıl ön­le­ye­bi­li­rim diye dü­şün­düm ve bir sis­tem ge­liş­tir­dim. Kaza ya­pıl­ma­sı ha­lin­de daha önce ha­fı­za­ya ve­ri­len 3 te­le­fon nu­ma­ra­sı­na konum atı­yor. Bu me­sa­jın gel­me­si demek mut­lak su­ret­le kaza ol­du­ğu an­la­mın­da­dır. Mesaj gel­dik­ten sonra ya o ki­şi­yi arar­sın yada 112 yada 155’e bilgi ve­rir­sin. Do­la­yı­sıy­la Çar­pış­ma Ha­ber­ci­si/İlk Yar­dım Me­le­ği adı al­tın­da bir cihaz ge­liş­tir­dim” dedi.


MÜ­TE­ŞEBBİSLER­DEN DES­TEK BEKLİYORUM

 

Mü­te­şeb­bis­ler­den des­tek bek­le­di­ği­ni ifade eden Çetin; “Sa­de­ce Ba­lı­ke­sir’deki araç sa­yı­sı­nın 450 bin ol­du­ğu­nu bi­li­yo­ruz. Ben bu ci­ha­zın 3 yıl içe­ri­sin­de Tür­ki­ye’de zo­run­lu hale ge­le­ce­ği­ne ina­nı­yo­rum. Do­la­yı­sıy­la bir mü­te­şeb­bi­se ih­ti­ya­cım var. Gi­ri­şim­ci­le­rin des­tek­le­ri­ni bek­li­yo­ruz” şek­lin­de ko­nuş­tu.

  Bu haber 744 defa okunmuştur.   Editör: Demet Öztürk
  Kaynak: balıkesirposta.com

  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER Bilim ve Teknoloji Haberleri
  • BUGÜN ÇOK OKUNANLAR
  • BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR
  • BU AY ÇOK OKUNANLAR
  HABER ARŞİVİ
  HAVA DURUMU
resmi ilanlar
GAZETEMİZ
  ANKET Tüm Anketler
Web sitemize nasıl ulaştınız?
  NAMAZ VAKİTLERİ
nöbetçi eczaneler
  HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI YUKARI