Bugun...

PAST SIMPLE TENSE (İNGİLİZCE GEÇMİŞ ZAMAN)

facebook-paylas
 Tarih: 07-09-2018 22:33:01

PAST SIMPLE TENSE (İNGİLİZCE GEÇMİŞ ZAMAN)

 

PAST SIMPLE TENSE (İNGİLİZCE GEÇMİŞ ZAMAN)

 
 
Past Simple Tense Türkçe'deki geçmiş zamana karşılık gelir. Geçmişte yaşanmış ve bitmiş olayları anlatırken geçmiş zaman kullanılır.
 
 
 

     KULLANIM ÖRNEKLER

 
 
Geçmişte tamamlanmış belli bir eylem Sarah and I played chess last night. ( Sarah ve ben dün  satranç oynadık.)
Geçmişteki alışkanlıklar I collected stamps when I was young. (Küçükken pul koleksiyonu yapardım.)
Geçmişte yaşanmış kalıcı durumlar A  famous singer lived in our house before we bought it. (Biz bu evi almadan önce burda ünlü bir şarkıcı yaşamış.)
 
Geçmişe dair artık geçerli olmayan genel geçer bilgiler In the past people believed that the world was flat. ( Eskiden insanlar Dünya'nın düz olduğuna inanırlardı.)
Geçmişte yaşanmış önemli olaylar M.Kemal Atatürk founded Turkish Republic in 1923(Mustafa Kemal Atatürk 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu.)
 
 
NOT:Fiile vurgu vermek için yardımcı fiil olarak kullanacağımız "did" olumlu cümlelerde kullanılabilir. 
 
 
Bkz: A: Why didn't you win the competition yesterday? (Dünkü yarışmayı neden kazanmadın?)
        B: I did win. Who told you I didn't? (KAZANDIM. Kazanmadığımı kim söyledi?)
 
 
NOT:  Yesterday, last night, ago, in 1980 gibi bir olayın geçmiş zamanda gerçekleştiğini belirten zaman zarflarıyla geçmiş zaman kullanılır.
I graduated from high school 8 years ago. (Liseden 8 sene önce mezun oldum.)
I did my homework yesterday. (Dün ödevimi yaptım.)
Last week I went to London. (Geçen hafta Londra'ya gittim.)
We moved to İstanbul in 1992. (1992'de İstanbul'a taşındık.)
 
 
 
Peki geçmiş zamanı kullanmak için hangi yapısal özelliklere dikkat etmeliyiz?
 
 
Simple Past fiillerin 2.halleri kullanılarak oluşturulur Yardımcı fiil olarak did ve olumsuz cümlelerde didn't kullanılırız.  Simple PastTense doğru kullanabilmek için fiillerin 2.hallerini iyi bilmemiz gerekmektedir. Fiillerin 2. halleri kurallı (Regular) ve kuralsız (Irregular olarak ikiye ayrılırlar. Kuralli fiilleri geçmiş zamanda kullanabilmemiz için olumlu cümlelerde sonuna -(e)d takısı eklememiz yeterlidir. Kuralsız fiiller ise düzensiz değişiklikler gösterir. Aşağıda belli başlı kurallı ve kuralsız fiillere göz atabileceğiniz 2 ayrı tablo verilmiştir.
 
 
 
 REGULAR VERBS (DÜZENLİ FİİLLER) PAST FORM (GEÇMİŞ ZAMAN HALİ)
 
 
TALK                        talked
WALK                        walked
LIVE                          lived
STAY                           Stayed
ENJOY                         Enjoyed
WAIT                         Waited 
NEED                       Needed
JUMP                        Jumped
WATCH                       Watched
RAIN                          Rained
 
 
 
 
 
 
IRREGULAR (KURALSIZ FİLLER)   PAST FORMS (GEÇMİŞ HALLERİ)
 
 
BECOME BECAME
BEGIN BEGAN
DO DID
BUY BOUGHT
FORGET FORGOT
GIVE GAVE
TAKE TOOK
CATCH CAUGHT
TEACH TAUGHT
STEAL STOLE
MAKE MADE
LOSE LOST
TELL TOLD
SEE SAW
SELL SOLD
SING SANG
SIT SAT
CHOOSE CHOSE
DRINK DRANK
EAT ATE
KNOW KNEW
LEAVE LEFT
PAY PAID
İngilizce geçmiş zamanda fiillerin 2.hallerini did ve didn't yardımcı filleriyle nasıl kullanacağımıza göz atalım. Did' ve didn't yardımcı fiillerini kullanmak zorunda olduğumuz soru cümleleri ve olumsuz cümlelerde , did ve ya didn't  zaten cümlenin geçmiş zaman olduğunu bize gösterdiği için temel fiilimizin tekrar 2. halini kullanmamıza gerek yoktur.  Olumlu cümlelerde ise bu yardımcı fiillere ihtiyaç duymadığımızdanher daim fiilin 2.halini kullanırız. Aşağıdaki tabloya göz atıp örnek cümleleri inceleyiniz. Tabloda örnek olarak "play" (oynamak )fiili kullanılmıştır.
ÖZNELER POSITIVE (+) NEGATIVE(-) QUESTION(?)
  I
You
WE
THEY
HE 
SHE 
IT
 
"PLAYED"                     - I played basketball yesterday.
(Dün basketbol oynadım.                                 She played basketball yesterday. (O dün basketbol oynadı.)
They played basketball yesterday.
(Onlar dün basketbol oynadılar.
Not: Fiilin ikinci hali öznelere göre değişiklik göstermez. Görüldüğü gibi tüm öznelerde 2.hal aynı kalmıştır.
 
 
 
"DIDN'T PLAY"            I didn't play basketball yesterday. (Dün basketbol oynamadım.)        She didn't play basketball yesterday.(Dün basketbol oynamadı.)          They didn't play basketball  yesterday .(Dün basketbol oynamadılar.    NOT: didn't yardımcı fiilinden sonra fiilin yalın hali kullanılmıştır. Çünkü did yardımcı fiili bize zatengeçmiş zaman olduğunu göstermektedir.
 
 
 
 
 
 
"DID PLAY"
-Did you play basketball yesterday? (Dün basketbol oynadın mı?)
-Did he play basketball yesterday? (Dün basketbol oynadı mı?)                        Did they play basketball yesterday? (Dün basketbol oynadılar mı?)    NOT: Soru sorarken did yardımcı fiili başa alınmıştır ve temel fiil yalın haliyle kullanılmıştır.
 
 
 
 
 
 
 
 
Olmak manasına gelen isim ve sıfat cümlelerinde kullandığımız "to be" fiili geçmiş zamanda "was/ were" e dönüşür. Tekil öznelerde was, diğerlerinde ise were kullanırız. Tabloya göz atınız.
I  I
   He
   She
    It
       
 
  "  WAS" (+)
 
 
  " WASN'T" (-) I I was a very good student. (+)
 
 
(Ben çok iyibir öğrenciydim.)
  She wasn't very hardworking(-)   
(O çok çalışkan değildi.)
 
 
Was she hardworking? 
 
(O çalışkan mıydı?)
I  You
  We
 They
 
"WERE" (+)
 
"WEREN'T" (-) ( You were such a naughty child.(+)
 
 
(Sen çok yaramaz bir çocuktun.)
 
 
   We weren't rich. (-)
(Biz zengin değildik)
 
Were they rich?  No, they weren't.*
 
  Zenginler miydi? Hayır değillerdi
(
 
NOT*:  Fark edildiği üzere was were soru sormak istediğimiz durumda cümlenin başına getirilir.
 
 
 
ÖRNEK CÜMLELER: 
 
 
When I was young, I was very pretty. (Ben gençken çok güzeldim.)
 
She wasn't over weight  when she was a baby. (O bebekken şişman değildi.)
 
Was she overweight when she was young? Yes,she was. (O bebekken şişman mıydı? Evet şişmandı)
 
He was such a hardworking student when he was 11. ( O 11 yaşındayken çok çalışkan bir öğrenciydi.)
 
He wasn't good at English. (O İngilizcede iyi değildi.)
 
Was he good at English? No he wasn't. (O İngilizcede iyi miydi? Hayır değildi.)
 
We were really stubborn when we were young. (Biz küçükken çok ukalaydık.)
 
We weren't friendly. (Biz arkadaş canlısı değildik.)
 
Were we friendly when we were young? No we weren't (  Biz küçükken arkadaş canlısı mıydık? Hayır değildik.
 
They were very kind( Onlar çok kibarlardı.)
 
They weren't rude. (Kaba değillerdi.)
 
Were they rude? No, they weren't. (Onlar kaba mıydı? Hayır değillerdi.)
 
İngilizce geçmiş zaman alıştırmalarının cevapları için sitemizi ziyaret ediniz. 
 
 
 
ALIŞTIRMALAR:
 
 
A) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları doğru şıkkı işaretleyerek cevaplayınız.
 
 
1) Paulo ..................... to the party yesterday. She visited her grandmother.
 
a) went
b) didn't went
c) didn't go
 
 
2) Jack ................ very good when he was young.  He was just like a fish!
 
 
a) didn't swam
b)swam
c) swimmed
 
 
3) When I was 3 years old, I ...................... English very well. Because my dad is english.
 
 
a) didnt spoke
b) spoke
c)speaked
 
 
4) My dad .............. a car accident. He ........... late for work. So he .................... very fast.
 
 
a) had/was/drove
b) didnt have/did/ drived
c) didn't have/ were/drove
 
 
5) Yesterday we.................... so much fun at the party. Because we didn't know anyone.
 
 
a)didn't have
b) wasn't have
c) haved
 
 
6) I ....................... pass my test. Because I .................. hard enough.
 
 
a) did/wasnt study
b) didn't / werent study
c)didn't/ didn't study
 
 
 
7) My wife .............. overweight in her teenage years. 5 years ago she........... so much weight.
 
 
a) did/losed
b) were/ didnt  lose
c) was/lost
 
 
 
8) M.Kemal Atatürk ................... Turkish Republic in 1923.
 
 
a) founded
b) didnt find
c) was founded
 
 
9) When I was young, I ................... all my money and I ............... a bike.
 
 
a) wasnt save/ buyed
b) saved/bought
c) weren't save/ buyed
 
 
10) When my sister was 5, she ................ me to read her fairytales before she went to sleep.
 
 
a) wanted
b) didn't wanted
c) wasn't wanted
 
 
Aşağıdaki boşlukları geçmiş zamanda gramer kurallarına uyacak şekilde doldurunuz.
 
 
 
1)People ................ (hunt) whales in 19 the century.
 
2)The scientists............... (find) a new cure for cancer.
 
3)Mark Twain ............... (enjoy) his popularity during his time.
 
4) When Julia .............(leave) her country to live in NY, she hardly .............. (have) no money.
 
5)From 2010 to 1015 our company ...................... (open) 15 new branches abroad.
 
6) She...........  (to be )honest with me. She told lies. 
 
7)In 15 th century catholic church .............. (have) important effect on people.
 
8).............. (To be) you in good shape when you were young? Yes I,...........
 
9) Their family ..............  (tobe) rich, but they............. (to be) very happy.
 
10).......................... you ............ (meet) with your friends yesterday? No, I ............ 
 
 
 
 
 
Paragrafı okuyunuz ve soruları cevaplayınız.
 
 
I did a one-month intensive class course in Spanish at a language school in London last month.I was a beginner but soon I found out that some verbs are very similar to English in Spanish. For example "Hola!" wasn't very different from "Hello." But other things were difficult. For examples verbs in Spanish had to change for each person. My biggest problem was the pronunciation. I found it very difficult to pronounce some letters in
 
 
Spanish, specially r and j. I downloaded sentences in Spanish onto my phone and I listened and repeated them again and again.
 
 
When my course finished I went to Madrid for the weekend to do my tests. It was not very easy. But I tried my best to do good. A spanish teacher came with me and tested my speaking skills. I think learning a new language was somuch fun!
 
 
 
1) When did he do the spanish course?
 
2) When did he go?
 
3)What did he find the most difficult?
 
4)What did he do to better his pronounciation?
 
5) When did he go to Madrid?
 
 
 Diyalogları okuyunuz ve benzer bir diyalog yazmayı deneyiniz. A=Sarah B:George.
 
 
 
A:What did you do last night George? (Dün gece ne yaptın George?)
 
 
B:Oh, I was with my friends. (Arkadaşlarımlaydım.)
 
 
A:Really? What did you guys do? ( Gerçekten mi? Neler yaptınız?)
 
 
B:We went to movies and grabbed a cup of coffee after that. ( Film izlemeye gittik sonrasında da kahve içtik.)
 
 
A:Which movie did you watch? (Hangi filmi izlediniz?)
 
 
B:The new star wars movie. Did you watch it? (Yeni Star Wars filmini. İzledin mi sen?)
 
 
A:No, I didn't. Was it good? (Hayır,izlemedim. Nasıldı?)
 
 
B:It was perfect. I think you should watch it sometime. What did you do last night? (Muhteşemdi. Bir ara izlemelisin.Sen neler yaptın dün gece?)
 
 
A:Oh, I was with my family. It was my grandma's birthday. ( Ben ailemleydim. Anneannemin doğumgünüydü.)
 
 
B:Great! How did you celebrate? (Nasıl kutladınız?)
 
 
A:We took her dinner and we bought her birthday cake. She turned 99 ! We also gave her presents she was so happy! ( Onu akşam yemeğine çıkardık. Doğumgünü pastası aldık. 99 yaşını devirdi! Ona hediyelerini verdik. Çok mutlu oldu.)
 
 
İngilizce öğrenimi ve zamanlar hakkında daha fazla bilgi için ziyaret ediniz https://ingilizcebankasi.com 
  Bu haber 354 defa okunmuştur.
Etiketler

  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER Makale Haberleri
  • BUGÜN ÇOK OKUNANLAR
  • BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR
  • BU AY ÇOK OKUNANLAR
  HABER ARŞİVİ
  HAVA DURUMU
resmi ilanlar
GAZETEMİZ
  ANKET Tüm Anketler
Web sitemize nasıl ulaştınız?
  NAMAZ VAKİTLERİ
nöbetçi eczaneler
  HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI YUKARI